Anasayfa

Hz. Peygamber (s.a.v.) bazı savaş suçlularını, Ebu Izze gibi, düşmanla  iş birliği eden ve onları Müslümanlar aleyhine kışkırtan Yahudi Şair  Ka'b b. Eşrefi, bir devlet başkanı olarak emir verip öldürtmüştür. Ka'b  b. Eşref şiirleriyle Hz. Peygamberi (sav) ve İslam kadınlarını da diline dolamıştı.

Bu tür ölüm emirleri birer suçun karşılığıdır. Hz.  Peygamber (sav)'in onların ölümüne hükmetmesi ve ölüm emrini vermesi, devlet  başkanı ve en yüksek hakim mevkiinde olması sıfatıyladır. Bu konumda  olmayan birisi kendince ve hukuksuz olarak insanların öldürülmesini  emredemez ve suçluları cezalandıramaz. Bu durumun anarşiye yol açacağı ve doğru olmadığı açıktır. Bu takdirde can ve mal güvenliği ortadan  kalkacaktır.

Ebu Afek olayında ise durum daha farklıdır. Bedir Gazasından sonra  Yahudi Ebu Afek Müslümanları yeren şiirler kaleme aldı. Ayrıca o,  insanları Hz. Peygambere (sav) karşı kışkırtıp durmaktaydı. Durum üzerine  Neccar oğullarından Salim b. Umeyr kendi kendine onu öldürmeye karar verdi. Bu konuda ölümü göze almıştı. Ebu Afek'i kollamaya başladı ve bir yaz gecesi onu, Amr b. Avf oğulları suffasında uyurken,  göğsüne kılıcını batırarak öldürdü. Amr b. Avf Oğulları Yahudileri onu  kimin öldürdüğünü bilemediler. "Öldüreni bilseydik, biz de onu  öldürürdük" dediler ve Ebu Afek'i öldürüldüğü yere defnettiler.

Burada  Rasulullah'ın onayı ve emriyle bir suikast gerçekleşmiş değildi. Olay ve kaynaklar için bk. M. Asım Köksal, İslam Tarihi,I- XVIII,  Şamil Yayınevi, İstanbul 1987, IX, 235.

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamberimizin Kab İbnul Eşrefin öldürülmesini emretmesi ile ilgili hadis.